PROJEKTO IŠEIGA (PROJECT ISSUES)

1. Atviri klausimai (problemos)

Tai išaiškėję, tačiau dar sprendimo neturinčios problemos arba klausimai, dar neturintys atsakymo, faktorių apibūdinimas, kurie dar nėra aiškūs, tačiau svarbūs sistemai.

Pavyzdžiui:

Tyrimas, siekiant nustatyti ar panaudoti regiono meteorologinio centro duomenų bazę dar nėra užbaigtas. Tai turi įtakos meteorologiniams duomenims”;

Planuojami vairuotojų darbo valandų pakeitimai gali įtakoti darbo grafiko sudarymą bei nuvalomų kelių ilgį. Pakeitimai iki šiol yra tik siūlymų stadijoje, o galutinis sprendimas galimas tik metų pabaigoj ”;

Vyriausybė planuoja pakeisti atsakomybės už automagistralių valymą taisykles, tačiau dar neaišku, kas bus keičiama”.

2.  Egzistuojantys sprendimai (Off-the-Shelf Solutions)

2.1.Pagamintos sistemos, kurios gali būti nupirktos

Pateikiamas sąrašas sistemų, kurios gali būti įsigytos ir panaudotos iškilusiems uždaviniams spręsti. Čia pateiktinos nuorodos į šių sistemų platesnes apžvalgas ar kitą charakterizuojančią medžiagą. Punkto paskirtis – įvertinti jau esamų sistemų panaudojimo galimybę, čia galima pateikti ir žinomų sistemų pavadinimus, kurių nereikėtų naudoti.

2.2.Pagaminti komponentai, kurie gali būti panaudoti

Pateikiamas sąrašas komponentų, kurie gali būti nupirkti iš kitų firmų arba panaudoti pakartotinai, perimant juos iš organizacijoje veikiančių sistemų. Čia reiktų įvardinti komponentų šaltinius (bibliotekas)

2.3.Galimas pakartotinas panaudojimas

Pateikiamas sąrašas kitų panašių sistemų. Geriau (pigiau) pakartotinas panaudojimas, nei naujo sukūrimas.

Pavyzdžiui, ”Kita organizacija įdiegė užsakovų aptarnavimo sistemą, kuri naudoja kitą operacinę aplinką bei techninę įrangą. Tačiau galima pasinaudoti (nusipirkti) sistemos specifikaciją ir sutaupyti ~ 60% analizės sąnaudų”.

3.  Naujos problemos

3.1.Problemos diegimo palinkai

Pateikiama charakteristika kuriamos sistemos įtakos jos diegimo aplinkai. Čia reikėtų charakterizuoti ir tuos dalykus, kurių nauja sistema neturėtų daryti. Punkto paskirtis – atskleisti potencialius konfliktus, kurie gali išaiškėti tik diegiant sistemą. Šis punktas reikalauja platesnio sistemos diegimo aplinkos supratimo.

Pavyzdžiui, “ Bet kuris kelių valymo tvarkaraščio sudarymo principų pakeitimas įtakos dispečerių bei valymo įrengimų vairuotojų darbą”.

3.2.Įtaka jau instaliuotoms sistemoms

Pateikiama charakteristika kuriamos sistemos įtakos jau instaliuotoms sistemoms. Labai retai sistema diegiama “tuščioje vietoje”. Būtina įvertinti kuriamos sistemos eksploatavimo problemas kartu su kitomis organizacijoje eksploatuojamomis sistemomis bei numatyti galimus konfliktus.

3.3.Neigiamas vartotojų nusiteikimas

Charakterizuojama esamų vartotojų bet kurio pobūdžio neigiama reakcija kuriamos sistemos atžvilgiu. Galimas atvejis, kad vartotojai taip eksploatuoja sistemą, kad jie patiria diskomfortą bei kitas neigiamus reiškinius. Reikia numatyti neigiamą vartotojų reakciją bei priimamas priemones.

3.4.Kliudantys diegimo aplinkos apribojimai

Pateikiama charakteristika galimų problemų, susijusių su naujos technologijos įdiegimu arba reikalingu organizacijos restruktūrizavimu.

Pavyzdžiui,”Sistemai diegti numatomas serveris nėra pakankamas apdoroti planuojamą skaitmeninių vaizdų apimtį”.

3.5.Galimos naujos sistemos sukeltos problemos

Charakterizuojamos situacijos, su kuriomis galime nesusidoroti.

Pavyzdžiui. Ar sugebėsime susidoroti su sistemos aptarnavimu, jei bus didelis jos poreikis? Ar sistema neprivers mūsų pažeisti įstatymus? Ar egzistuojanti techninė įranga pakankama sistemai diegti? 

4.  Uždaviniai

4.1.Sistemos pateikimo žingsniai (etapai)

Aprašoma sistemos gyvavimo ciklo detalės bei sistemos pateikimo būdas. Tam tikslui gali būti tinkama aukšto lygio (nedetalizuota) procesų diagrama, kurioje parodomi realizuojami uždaviniai bei jų sąsaja. Punktas skirtas numatyti būdus sistemai pateikti, kad kiekvienas turėtų vienodą supratimą apie sistemą. Nereikėtų pamiršti duomenų perkėlimo, apmokymo ir kitų uždavinių.

4.2.Vystymo etapai

Sistemos kiekvienos vystymo fazės (etapo) specifikacija bei veikimo aplinkos komponentų charakterizavimas. Punkto paskirtis – numatyti etapus naujos sistemos veikimo aplinkai sukurti, kad kūrimo procesą būtų galima valdyti. Būtina numatyti techninę bei kitą įrangą , reikalingą kiekviename sistemos kūrimo etape. Tai gali galutinai paaiškėti tik projektavimo etape.

Panaudojamumo personos: Kitos poliklinikos ir administratorius

2.3.4 Kitos poliklinikos

Siekiai projekte

Kitos poliklinikos gali įvertinti šios poliklinikos registratūros darbą, atkreipia dėmesį į tam tikrus registratūros sistemos veikimo trūkumus bei privalumus. Projekto siekis šiuo atveju – tai panaudojamumo užtikrinimas, teisingas ir taisyklingas sistemos apipavidalinimas, aiškumas.

Charakteristikos

Kitų poliklinikų  apibendrinta

charakteristika

Programų sistemos  ir aparatūra,  kuriomis

moka naudotis

Tekstiniai redaktoriai, poliklinikos informacijos pateikimo sistemos, naršyklės.
Naudotojų įgūdžiai ir

motyvacija

Kitos poliklinikos  gali  tūrėti  klaviatūros  naudojimo įgūdžių, valdyti pelę ir kitus sąveikos būdus.
Aplinka Kitų poliklinikų darbuotojai dirba skirtingose aplinkose, kartais naudojama „vietinio eksperto“ pagalba.

Naudotojo tipas:  vidutiniškai patyrę naudotojai

Problemų aprašas:

Kitos poliklinikos rado sistemoje pacientų ligos istorijas. Greitai poliklinikos pacientai sužinojo apie duomenų konfidencialumo pažeidimą, prasidėjo teismai, sumažėjo poliklinikos pacientų skaičius.

Patobulintos sąveikos vizija

Sistema turi užtikrinti pacientų bei kitų poliklinikos darbuotojų duomenų saugumą ir konfidencialumą, apriboti kiekvieno naudotojo galimybes sistemoje, skirti naudotojų teises sistemos funkcijų naudojimui.

Esminių užduočių panaudojamumo  tikslai

 • klavišų paspaudimų kiekis: 5
 • naudojamų komandų kiekis: 5
 • naudotojo atliekamų veiksmų kiekis: 3
 • klavišo paspaudimo, komandų rinkimo, užduočių atlikimo trukmė 3-5 s.
 • laikas, reikalingas išmokti komandų aibę 1-3 min.
 • komandų kiekis, kurias reikia įsiminti, siekiant sėkmingai dirbti: 3
 • sistemos naudojimo žinios: didelės
 • nuostatos ir nuomonės: vidutinės
 • paramos medžiagos prieinamumas: vidutinis
 • poligrafinės ir suvokimo klaidos: vidutinės
 • laikas, reikalingas atstatyti klaidingus veiksmus: 1-5 s.

2.3.5. Sistemos administratorius

Siekiai projekte

Sistemos administratorius projektuoja, realizuoja ir prižiūri sistemą, todėl pagrindinis siekis – leisti  efektyviai projektuoti, realizuoti ir prižiūrėti sistemą. Sistemos administratoriui naudinga pateikti ataskaitas apie visos sistemos veikimą, jam yra svarbu apjungti pagrindinius sistemos žingsnius į grupes, siekiant kuo našiausio darbo ir labiausiai naudingas greitas, aiškus ir trumpas sistemos atsakas.

Charakteristikos

Sistemos administratorius projektuoja, realizuoja ir prižiūri sistemą. Sistemos administratorius gali daryti esminius informacijos sistemos duomenų saugyklos pakeitimus dėl poliklinikos personalo struktūros pakeitimų arba poliklinikos personalo atleidimo iš darbo.

Sistemos administratoriaus apibendrinta

charakteristika

Programų sistemos  ir aparatūra,  kuriomis

moka naudotis

Tekstiniai redaktoriai, poliklinikos informacijos pateikimo sistemos, naršyklės.
Naudotojų įgūdžiai ir

motyvacija

Kitos poliklinikos  gali  tūrėti  klaviatūros  naudojimo įgūdžių, valdyti pelę ir kitus sąveikos būdus.
Aplinka Kitų poliklinikų darbuotojai dirba skirtingose aplinkose, kartais naudojama „vietinio eksperto“ pagalba.

Naudotojo tipas:  ekspertas

Sistemos administratorius kaip patyręs naudotojas  dažnai naudoja sistemą, todėl kad jos vienas iš pagrindinių užduočių sistemos aptarnavimas ir prižiūrėjimas, jam  svarbus greitas, aiškus ir trumpas sistemos veikimas.

Problemų aprašas

Sistemos administratorius susiduria su daugeliu nereikalingų pranešimų, kurie yra rodomi, kai sistemos administratorius jungiasi prie sistemos.

Patobulintos sąveikos vizija

Patobulintoje sąveikoje būtų prasminga suteikti sistemos administratoriui galimybę išjungti nereikalingus jo darbui pranešimus, todėl kad administratoriui daugiausiai yra svarbus sistemos aptarnavimo greitis.

Esminių užduočių panaudojamumo  tikslai

 • klavišų paspaudimų kiekis: 10
 • naudojamų komandų kiekis: 25
 • naudotojo atliekamų veiksmų kiekis: 20
 • klavišo paspaudimo, komandų rinkimo, užduočių atlikimo trukmė: 30-60 s.
 • laikas, reikalingas išmokti komandų aibę: 5-10 min.
 • komandų kiekis, kurias reikia įsiminti, siekiant sėkmingai dirbti:15
 • sistemos naudojimo žinios: didelės
 • nuostatos ir nuomonės: didelės
 • paramos medžiagos prieinamumas: mažas
 • poligrafinės ir suvokimo klaidos: mažos
 • laikas, reikalingas atstatyti klaidingus veiksmus: 1-5 s.

Kolegos kalba apie: personas