Spa 15, 2018
145 Views
Komentavimas išjungtas įraše Daugelį metų Stalino doktrina tebuvo miglota teorija apie pasaulio užvaldymą

Daugelį metų Stalino doktrina tebuvo miglota teorija apie pasaulio užvaldymą

Written by

Daugelį metų Stalino doktrina tebuvo miglota teorija apie pasaulio užvaldymą. Jos nepavadinsi vulgaria ir neprotinga, kaip pavadintum nacių Naująja Tvarką, išrėktą Horsto Veselio dainoje: „Šiandien Vokietija, ryt visas pasaulis”. Ir vis dėlto Stalino doktrina buvo įžūlus, akiplėšiškas ir pagyrūniškas planas, sulipdytas iš paauglio džiaugsmo dėl pavykusios revoliucijos ir Ivano Rūsčiojo megalomaniškų sapnų.

Vieną vėlyvo 1940 metų rudens naktį jis tapo konkrečia, smulkia ir sisteminga programa, kuri juodu ant balto, popieriuje, apibrėžė žemėje gyvenančių dviejų su puse milijardo žmonių likimą.

Tad Stalino doktrina beveik penkmečiu pralenkė Trumeno doktriną. Pirmoji buvo suformuluota 1940 metų spalio 21-osios naktį, viename iš garsiųjų naktinių posėdžiu, kurie suteikia niūrų atspalvi daugumai Kremliaus intrigų.

Tą vakarą jaunas vyriškis, Vladimiras Michailovičius Železniakovas lydėjo savo žmoną Olgą į neįprastą teatro vaidinimą, kuriame aktoriai ir žiūrovai pagreičiui deklamuoja eilėraščius. Jaunoji moteris įsivaizdavo esanti talentinga poetė. Tuo tarpu Vladimirui Michailovičiui poezija kėlė tik snaudulį. Jis buvo Maskvos universiteto Tarptautinių santykių instituto auklėtinis ir jaunas Užsienio reikalų komisariato darbuotojas, todėl pasauli žvelgė daug blaiviau.

Kiek po vidurnakčio jiedu grįžo namo ir greit užmigo. Ūmai kažkas pabeldė į duris. Olga beldimą išgirdo pirmoji. Ji iššliaužė iš lovos nežadindama vyro. Priėjusi prie durų, atidarė jas. Koridoriuje stovėjo dviese: vienas žemas, kitas aukštas, abu NKVD uniformomis. žemasis turėjo atlapuose vieną majoro žvaigžde ir brūkšnius. Plonas raudonas NKVD Kremliaus tarnybos apvadas buvo vos įžiūrimas. Jis prašneko švelniu, tykiu balsu.

— Atsiprašom, Olga Jakovlevna, — tarė. — Turime pašnekėti su Vladimiru Michailovičium.

Atėjusieji žinojo jų vardus. Suprantama jiedu buvo iš NKVD.

Olga Jakovlėvna pašaukė per prieškambari vyrą, dar tebegulintį lovoje.

— Vova, tarė ji, bandydama kalbėti laisvai, — jie atėjo pakalbėti su tavim.

Jie išsivedė ji apačioje laukiantį automobilį. Tai buvo gerai visų žinomas didelis žalias NKVD limuzinas, pastatytas toliau nuo gatvės lempos, saugioje rudens nakties tamsoje. Po keliu minučių jie pašėlusiu greičiu lėkė Didžiosios Lubiankos gatve, kurios pabaigoje kiekvieną naktį laukė naują klientų Narkomvnudelo (Vidaus reikalų komisariato) priimamojo tardytojai. Klientus atgabendavo panašiais limuzinais.

Bet didysis limuzinas nepasuko iljinką. Jis išvažiavo iš Kitajgorodo. Jie pravažiavo „Metropolio” viešbutį ir Didįjį Teatrą. Železniakovas ūmai suprato, kad jis neareštuotas. Svarbumo pojūtis atgaivino raumenis. Jis atstatė krūtine ir atsisėdo tiesiai. Jis buvo visai kitas žmogus, kai žaliasis automobilis užsuko už kampo ir įvažiavo Kremlių, o tykią kelionę lydėjo šaižus pavojaus skambučių garsas.

Diplomatas jau neabejojo: jis atvežtas oficialiu reikalu. Taip menkai Rusijoje skiriasi areštas nuo tarnybinės užduoties.

Automobilis sustojo prie didelio pastato, kuriame išsidėstė svarbiausios Tarybų Sąjungos įstaigos. Vladimiras Michailovičius buvo nuvestas prie lifto ir kartu su palydovais pakilęs į trečią aukštą nuskubėjo ilgu tamsiu koridoriumi, kurio kitame gale buvo aukštų suveriamų durų eilė su numeriais. Jie praėjo pro dešimtąsias, po to — devintąsias, aštuntąsias, septintąsias, paskui pro šeštąsias, penktąsias, ketvirtąsias, trečiąsias. Sustojo prie durų su Nr.2. NKVD majoras pabeldė į jas — švelniai, įsiteikiančiai. Duris iš vidaus atidaręs pulkininkas iškišo galvą. Majoras išsitempė ir kariškai pasisveikino. Jis parodė Železniakovą. Pulkininkas pakvietė ji vidun. Po minutės Vladimiras Michailovičius stovėjo prieš Staliną ir Molotovą.

Železniakovas apsidairė medžiu išmuštame kambaryje, kurį regėjo pirmą kartą, bet apie kurį buvo tiek girdėjęs iš kolegų. Pašvęstųjų šventovė. Aplink stalą buvo nepatogiai susėdę užsienio reikalų komisaro pavaduotojai Vladimiras Potiomkinas ir Vladimiras Dekanozovas, tuo pat metu ėjęs ir tarybinio ambasadoriaus Berlyne pareigas, Narkomindelo generalinis sekretorius Arkadijus Sobolevas, skyriaus vedėjas Aleksejus Merekalovas, Berlyno ambasados patarėjas Astachovas, skyriaus vedėjas Kuznecovas, keli žemesni kolegos iš komisariato.

Vyko pokalbis, panašus į vienodą upelio murmėjimą, kuriame girdėjosi Stalino solo. Jis nutildavo tik tam, kad užsitrauktų cigaretę ar išgirstų atsakymus į klausimus.

Vladimiras Michailovičius pasistengė pritapti prie aplinkos. Iš pradžių jam nesisekė suvokti Stalino gražbylysčių. Bet vėliau, kai akys palaipsniui įprato prie tamsos ir galėjo per ją įžvelgti žmones, jis ėmė suprasti viską.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.